Dokumenty potrzebne przy procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dobrym środkiem dowodowym wskazywanych poprzez kodeks są dokumenty. „Winny być dołączone do akt sprawy razem ze skargą powodową lub przy odpowiedzi pozwanego, a w każdym razie przed posiedzeniem sadowym”. Udział adwokata pozwoli na pokazanie ich we właściwym terminie, co pozwoli zająć się sędziemu właściwym procesem, a nie poszukiwaniem materiałów dowodowych. W kontekście tego środka dowodowego ujawnia się, umiejętność adwokata (unieważnienie ślubu kościelnego) w weryfikowaniu proponowanych poprzez stronę dokumentów. Prof. Grabowski daje następujące wskazówki „Adwokat ma być ostrożny w przyjmowaniu aktów i dokumentów publicznych i własnych, jakie mu strony przedkładają. Jest zobowiązany gruntownie sprawdzić czy dany akt jest wiarygodny i nieskazitelny, czy przykładowo. jakieś miejsce jest wytarte albo przekreślone i na te okoliczność zwrócić nabywcy uwagę” Adwokat weryfikuje je pod względem wiarygodności, prawdziwości, uczciwości, dokonuje podziału na dokumenty publiczne(sporządzone poprzez osobę wykonującą w Kościele albo państwie funkcje publiczną)i swoje. Ze względu na to, że dokumenty publiczne mają moc dowodową we Tobie bezpośrednio i zasadniczo (chyba ze udowodni się coś przeciwnego drugimi dowodami), powinny zostać przedstawione na poparcie skargi powodowej i pozostałych środków dowodowych. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. W związku z bardzo ważną rolą dokumentów publicznych posiadających pełną moc dowodowa, adwokat powinien przedłożyć je w oryginale, a w ostateczności w uwierzytelnionym odpisie. Zgłaszane dokumenty nie mogą ujawniać faktów, stanowiących źródło niebezpiecznej szkody, naruszenia tajemnicy, co nie za każdym razem może być zachowane, gdy prezentacja uzależniona jest subiektywistycznego nastawienia stron.

Drugi rodzaj dokumentu zgłaszanego przez adwokata jest dokument prywatny (listy, pokwitowania), czyli nie będące ani publicznym dokumentem kościelnym i państwowym. Moc dowodową ten rodzaj dokumentu posiada „jak przyznanie się pozasądowe, (gdy tyczy się samych stron), lub jak oświadczenie stron, (gdy tyczy się innych ludzi) i dlatego sędzia decyduje jak je rozumieć i interpretować”.

Adwokat znając wartość dowodową dokumentów, będzie starał się zaprezentować przede wszystkim dokumenty publiczne, gdyż takie mają zapewnienie prawną, w odróżnieniu od prywatnego, które cieszą się autorytetem tylko chłopcy i dziewczęta, jaka go sporządziła. Obecność adwokata w tym stadium procesu stanowi zabezpieczenie, że prezentowany środek dowodowy jest kompletny, jasny, bez błędów, prawdziwy i autentyczny, , a oprócz tego rzetelny. „Dokument w porównaniu z zeznaniem sądowym jest dowodem wierniejszym i pewniejszym niż ludzka pamięć”. W konsekwencji adwokat własną osobą gwarantuje, że zaprezentowany środek dowodowy, jest poddany szczegółowej weryfikacji, drobiazgowej testom, wnikliwym i skrupulatnym badaniom, co z jednej strony stanowi zabezpieczenie przed ewentualną kompromitacją, w konsekwencja zaniedbania przypisanych poprzez prawo czynności prawnych (Rozwód kościelny), jednak z drugiej strony chroni wymiar sprawiedliwości przed przyjęciem dokumentu fałszywego, zawierającego nieprawdę, będącego falsyfikatem, podróbką, oszustwem, czy potwierdzającego kłamstwo.